ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ข่าวเด่น

1

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.คนใหม่

ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2562

วาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่  22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...............................................................   วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ หน้า 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1. ขอแสดงความยินดีผู้บริหารใหม่เขตสุขภาพที่ 11 1.2. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1.3.ติดตามหนี้ค้างชำระค่ายาขององค์การเภสัชกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ   2 รายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารศูนย์การแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทราบ - ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ 11   3     เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 - ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ 11   4                                                 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 โครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 4.2. การบริหารจัดการการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง   เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562       - ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการฯ       - กำหนดการตรวจราชการฯ       - ผู้รับผิดชอบตาม PA และ Service Plan 4.3.กลุ่มงานต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 11       4.3.1. กลุ่มงาน CIO               - ติดตามผลการดำเนินงาน KPI              - การดำเนินงาน HAIT              - ผลการดำเนินงาน Cockpit เขตสุขภาพที่ 11       4.3.2 กลุ่มงาน CSO (โรงพยาบาลทุติยภูมิ)              - การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเขตสุขภาพ             - การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศ แต่ละสาขา              -การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ              - One Day Surgery เขตสุขภาพที่ 11              - สาขาเด่น/ สาขาที่ต้องพัฒนา              - การใช้ทรัพยากรร่วมในเขต              - การแต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan ปีงบประมาณ 2562                   4.3.3  กลุ่มงาน CFO              - วิกฤติการเงินระดับ 7 เขตสุขภาพที่ 11             - การแก้ปัญหาวิกฤติการเงินการคลังของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 11              - แนวทางและเกณฑ์การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนฯ บริหารเงิน Basic payment สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ปี 2562             - สรุปผลข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน (Sum adjRW.)             - แผนคำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562   - ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ         - นพ.อนุ ทองแดง  (10 นาที)     - นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม (10 นาที)             - นพ.อรุณ สัตยาพิศาล (10 นาที)                       4.3.4  กลุ่มงาน CPPO              - ผลการดำเนินกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 (Power Point (PDF) , KM Night(VTR) , HAPPEN scoring (VTR) , ถอดบทเรียน HAPPEN , Scoring )       4.3.5  กลุ่มงาน CHRO              - แนวทางการบริหารกำลังคนเขตสุขภาพที่ 11 4.4 เรื่องจากจังหวัดต่างๆ             - ขอสนับสนุน การขอเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ - นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ​(10 นาที)   - นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม (10 นาที)   - นพ.ธนิศ เสริมแก้ว   5     เรื่องอื่นๆ 5.1 ทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.2 สรุปหนี้ค้างจ่ายค่ายาสมุนไพร - ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11        


อ่านเพิ่มเติม
  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

ข่าวผู้บริหาร

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

ข่าวเพื่อมวลชน

โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

19 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัด นายศิริพัฒน์ พัฒกุลมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม กว่า 500 ท่าน มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ ท่านพิทยา แก้วพาราดัย ท่าน ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลพระพรหมสร้างเมื่อปี 2555 แล้วเสร็จปลายปี 2557 ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ท้ายสำเภาโดยได้รับที่ดินบริจาคจากคุณแม่จุไร และคุณวิรัช อิสระพิทักษ์กุล บริจาคที่จำนวน 28 ไร่สร้างโรงพยาบาล ชุมชนภาคแระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้กองทุนประชาร่วมใจสานสายใย เปิด รพ.พระพรหม. ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์. ที่ว่าบริการคุณภาพได้มาตรฐาน ใกล้บ้านประชาชน ปรับภาพลักษณ์ให้น่ามาใช้บริการให้เหมือนโรงพยาบาลเอกชน Click ที่นี่ดูภาพกิจกรรม  

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2562

วาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่  22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...............................................................   วาระที่ เรื่อง ผู้นำเสนอ หน้า 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1. ขอแสดงความยินดีผู้บริหารใหม่เขตสุขภาพที่ 11 1.2. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1.3.ติดตามหนี้ค้างชำระค่ายาขององค์การเภสัชกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ   2 รายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารศูนย์การแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทราบ - ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ 11   3     เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 - ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ 11   4                                                 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 โครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 4.2. การบริหารจัดการการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง   เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562       - ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการฯ       - กำหนดการตรวจราชการฯ       - ผู้รับผิดชอบตาม PA และ Service Plan 4.3.กลุ่มงานต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 11       4.3.1. กลุ่มงาน CIO               - ติดตามผลการดำเนินงาน KPI              - การดำเนินงาน HAIT              - ผลการดำเนินงาน Cockpit เขตสุขภาพที่ 11       4.3.2 กลุ่มงาน CSO (โรงพยาบาลทุติยภูมิ)              - การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเขตสุขภาพ             - การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศ แต่ละสาขา              -การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ              - One Day Surgery เขตสุขภาพที่ 11              - สาขาเด่น/ สาขาที่ต้องพัฒนา              - การใช้ทรัพยากรร่วมในเขต              - การแต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan ปีงบประมาณ 2562                   4.3.3  กลุ่มงาน CFO              - วิกฤติการเงินระดับ 7 เขตสุขภาพที่ 11             - การแก้ปัญหาวิกฤติการเงินการคลังของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 11              - แนวทางและเกณฑ์การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนฯ บริหารเงิน Basic payment สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ปี 2562             - สรุปผลข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน (Sum adjRW.)             - แผนคำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562   - ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ         - นพ.อนุ ทองแดง  (10 นาที)     - นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม (10 นาที)             - นพ.อรุณ สัตยาพิศาล (10 นาที)                       4.3.4  กลุ่มงาน CPPO              - ผลการดำเนินกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 (Power Point (PDF) , KM Night(VTR) , HAPPEN scoring (VTR) , ถอดบทเรียน HAPPEN , Scoring )       4.3.5  กลุ่มงาน CHRO              - แนวทางการบริหารกำลังคนเขตสุขภาพที่ 11 4.4 เรื่องจากจังหวัดต่างๆ             - ขอสนับสนุน การขอเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ - นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ​(10 นาที)   - นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม (10 นาที)   - นพ.ธนิศ เสริมแก้ว   5     เรื่องอื่นๆ 5.1 ทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.2 สรุปหนี้ค้างจ่ายค่ายาสมุนไพร - ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11        

อ่านต่อ

ข้อสั่งการนโยบาย

ข้อสั่งการนโยบาย

  - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี - นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .ppt - นโยบาย การดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และกำกับดูแลองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ - หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.  

อ่านต่อ

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11